el-nawawy-seeds-and-oils

El-Nawawy seeds and oils

Company Name: El-Nawawy seeds & oils
Commercial Name El-Nawawy seeds & oils
أسم الشركة باللغة العربية    النواوي للزيوت
Establishment Year   1971
Chairman   Mr.Mohamed El-Nawawi
Telephones   02-33029030
040-2232322
Export Manager   Mr.Ahmed El-Nawawi
Exp. Manager Direct Tel.   010-01612827
Fax   02-33029040
040-2454488
Website  www.elnawawycompany.com
E-mails  info@elnawawycompany.com
Factory Address   204/1/A 3rd industial zone – 6th of october
Giza
Office Address 204/1/A 3rd industial zone – 6th of october
Giza
Details/More products Yarns – Flax  :4″, 6″, 8″, 10″ 12″ spools of yarn .

Yarns- Polypropylene:  from 0.4 to 9.0 Nm.

Maximum Production Capacity (Per Year) N/a
Actual Production Capacity (Per Year) N/a
Factory Area (m2) N/a m2
ISO N/A
OHSAS N/A
OEKO-TEX N/A
Other Certificates N/A